Aktuality

65.-oznamy-Hrustin

18.10.-25.10.2023-Hrustin-Gerat-Pitoniak

 • Sv. pokánia bude vysluhovať pol hodiny pred sv. omšou.
 • Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.
 • Na budúcu sobotu bude v našej farnosti spoločná svätá spoveď pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať sa bude od 9:00 – do 11:00 hod. v Hruštíne i vo Vaňovke. Prosíme, aby ste využili túto možnosť.
 • Prosíme do nedele nahlásiť v sakristii chorých, ktorí chcú prijať sviatosti pred Veľkou nocou. Tých chorých, ku ktorým chodíme na prvé piatky pravidelne, nie je potrebné nahlasovať. Všetkých chorých navštívime v stredu vo Veľkom týždni.
 • Bohuznáma rodina obetovala na kostol 200,-Eur., z krstu Mareka Calu obetovala rodina na kostol 100,-Eur.                                                                                                 Pán Boh zaplať!

                   POKYNY PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

 • aby dovŕšil šestnásty rok života
 • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
 • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) …;
 • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
 • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)
POKYNY PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV:

Predkrstná príprava sa koná v sobotu v Pastoračnom centre (v spevárni) o 9:00 hod. v týchto termínoch:

04. 02. 2023; 04. 03. 2023; 01. 04. 2023; 06. 05. 2023; 03. 06. 2023; 01. 07. 2023; 05. 08. 2023; 02. 09. 2023; 30. 09. 2023; 04. 11. 2023; 02. 12. 2023

TERMÍNY KRSTU FARSKÝ KOSTOL

Počas  sv. omše o 11:00 hod. :
05. 03. 2023
02. 04. 2023
07. 05. 2023
04. 06. 2023
02. 07. 2023
06. 08. 2023
03. 09. 2023
01. 10. 2023
05. 11. 2023
03. 12. 2023

V prípade iného dátumu vysluhovania sv. krstu je potrebné sa skontaktovať s pánom farárom.

PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA SNÚBENCOV

Prosíme snúbencov, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, o splnenie týchto požiadaviek:

.  V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť sviatostné manželstvo, nezabudnite si ako prvé prísť zarezervovať termín sobáša na farskom úrade. (minimálne 6 mesiacov pred požadovaným termínom). Na farskom úrade sa dozviete všetky potrebné informácie o ďalšom postupe.

.  K sobášu je potrebný originál krstného listu, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace.

.  Ak už boli snúbenci civilne sobášení, prinesú namiesto štátnej zápisnice potvrdenie o uzavretí civilného manželstva.

.  V prípade, že jeden zo snúbencov je vdovec/vdova, prinesie so sebou doklad o smrti manžela/manželky.

.  Ak  ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce manželstvo uznal cirkevný súd za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok cirkevného súdu.

.  V prípade, že ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce rozvedené civilné manželstvo možno podľa cirkevného práva považovať za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok štátneho súdu.

.  Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, všetky administratívne náležitosti snúbenci vybavia vo farnosti trvalého bydliska jedného zo snúbencov.

Po príchode na farský úrad sa spíše cirkevná sobášna zápisnica a dohodne sa termín sobáša. Snúbenci sú povinní absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá v našej farnosti prebieha podľa nižšie uvedeného programu. Účasť na náukách si dajú potvrdiť

prednášateľom. Prosíme snúbencov, aby pred uzavretím manželstva pristúpili k sviatosti zmierenia. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnom a v adventnom období.

Predmanželské náuky obsahujú tieto témy:

 • Základné modlitby a sviatosti
 • Vierouka, Desatoro
 • Manželstvo a spiritualita v manželstve
 • Sobášne obrady

Náuky sa konajú na Farskom úrade o 9.00 hod. takto:

11. 02. 2023 Manželstvo I. (Základné modlitby, Desatoro),
25. 02. 2023 Manželstvo II (Sviatosti, Vierouka)
11. 03. 2023 Manželstvo III. (Manželstvo a spiritualita v manželstve)
25. 03. 2023 Manželstvo IV (Sobášne obrady a výchova detí)

 V piatok po sv. omši pred sv. sobášom sa koná individuálne stretnutie s kňazom.

Sobášne náuky sa konajú v Pastoračnom centre (spevárni o 9 hod.)

Snúbencov prosíme, aby sa prispôsobili daným termínom
a nenechávali si svoje povinnosti na poslednú chvíľu.