Katolícka cirkev vysluhuje sedem sviatostí, ktoré veriaceho človeka sprevádzajú celým životom. Od narodenia, cez duchovný rast, zmierenie, až po smrť a prípravu na stretnutie s Bohom.

Podstatou sviatostí je, že ich ustanovil samotný Kristus a žiaden kňaz, biskup ani pápež nedisponuje autoritou meniť ich podstatu. Týmito slovami sa obrátil nedávno na veriacich kardinál Muller, bývalý prefekt pre vieroučné otázky a odpovedal tak na otázku, či môže prísť deň, kedy v Cirkvi sa stanú ženy kňazmi. Podľa Mullera nakoľko žiaden pápež nedisponuje autoritou meniť podstatu sviatostí, akékoľvek rozhodnutie, ktoré by to umožňovalo, by bolo neplatné.

Na kríži Kristus ako Veľkňaz totiž zomrel ako Nový Adam a Panna Mária pod krížom stála ako Nová Eva. Preto Kristus nenazýva Pannu Máriu pod krížom ako „matku“, ale ako „ženu.“  To, čo sa na kríži aj podľa arcibiskupa Sheena v skutku uskutočnilo bolo manželstvo medzi Novým Adamom a Novou Evou, ktorej výsledkom je Nová rodina v podobe Cirkvi. „Z toho dôvodu nikdy v Katolíckej Cirkvi nebude môcť žena byť vysvätená za kňaza. Nie je to otázka podradenosti a nadradenosti, ale je to otázka rozdielnych úloh,“ uviedol arcibiskup Sheen.

Katechizmus Katolíckej cirkvi v paragrafe 1210 hovorí: „Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života. »

Je teda možné nájsť v Biblii priame odkazy na jednotlivé Cirkvou vysluhované sviatosti, ktoré by potvrdzovali, že ich ustanovenie má opori vo Svätom písme? K jednotlivým odkazom nachádzame nasledujúce odkazy.

Sviatosť krstu (Mt 28, 19 – 20)

« Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.”

Sviatosť birmovania (Skutky Apoštolov 8, 17)

Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.

Eucharistia (Mt 26, 26 – 28)

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: “Vezmite a jedzte: toto je moje telo.”  Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: “Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.

Sviatosť zmierenia (Jn 20, 23)

Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.

Sviatosť manželstva (List Hebrejom: 13,4)

Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.

Sviatosť kňazstva (1. List Timotejovi: 4, 14)

Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších.

Pomazanie chorých (Mk 6,13)

Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

Tomáš Dominik 27. júla 2019