„Najvznešenejšou sviatosťou je najsvätejšia Eucharistia, v ktorej sám Kristus Pán je prítomný, obetuje sa a je prijímaný a ktorou Cirkev ustavične žije a rastie. Eucharistická obeta, pamiatka smrti a zmŕtvychvstania Pána, v ktorej obeta kríža naveky pretrváva, je vrcholom a prameňom celého kultu a kresťanského života, ňou sa naznačuje a uskutočňuje jednota Božieho ľudu a dovršuje budovanie Kristovho tela. Ostatné sviatosti a všetky cirkevné diela apoštolátu totiž súvisia s najsvätejšou Eucharistiou a sú na ňu zamerané.“

Kán. 897
  • Eucharistia je živý Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.
  • Ježiš Kristus je prítomný v Eucharistii jedinečným spôsobom, opravdivo a podstatne: so svojím telom a so svojou krvou, so svojou dušou ako Boh a človek.
  • Skutočnú prítomnosť Kristovho tela a Krvi v tejto sviatosti „nemožno poznať zmyslami ale iba vierou, ktorá sa opiera o Božiu autoritu“. (sv. Tomáš Akvinský)

1. Stav milosti posväcujúcej
– mať čisté srdce bez ťažkého hriechu
– všedné hriechy je potrebné oľutovať
2. Dobrý úmysel – úprimná túžba prijať Krista v Eucharistii
3. Eucharistický pôst – 1 hodinu pred svätým prijímaním nič nejesť ani nepiť (okrem čistej vody a liekov)
V ten istý deň môžem prijímať dvakrát pri splnení vyššie uvedených podmienok, avšak druhý raz musím byť prítomný na celej sv. omši.

  • prehlbuje naše zjednotenie s Kristom
  • zachováva a rozmnožuje život milosti prijatý pri krste
  • očisťuje nás od oľutovaných všedných hriechov
  • posilňuje nás v boji proti ťažkým hriechom
  • zjednocuje nás veriacich navzájom
  • vzbudzuje v nás túžbu po večnom živote a spája nás s nebeskou Cirkvou – s Pannou Máriou a so svätými
  • dáva záruku večného života, lebo:

„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.

Jn 6, 54-56

vzdialená príprava:
– prebieha v škole na hodinách náboženstva od 1. ročníka ZŠ
– účasť na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok je pre dieťa od dovŕšeného 7. roku veku povinná
– účasť na detských sv. omšiach každý utorok o 17.00 (okrem prázdnin) je odporúčaná

blízka príprava:
– prebieha v škole na hodinách náboženstva v 3. ročníku ZŠ
– účasť na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok je povinná
– účasť na detských sv. omšiach v utorok je povinná s výnimkou liečenia v čase choroby alebo iných vážnych dôvodov

Termín ešte bude upresnený