„Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“

KKC 1213
 • záujem o krst je potrebné nahlásiť v kancelárii farského úradu
 • krst môže nahlásiť jedine rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa (nie starý rodič, ani iný príbuzný)
 • ak žijete mimo územia farnosti Hruštín, je potrebné požiadať pána farára v mieste vášho bydliska o písomný súhlas, tzv. licenciu.
 • prineste so sebou rodný list dieťaťa (len na nahliadnutie, nie je potrebná kópia)
 • žiadosťou o krst súhlasíte so spracovaním osobných údajov všetkých dotknutých osôb; viac na https://gdpr.kbs.sk/
 • krst udeľujeme spravidla prvú nedeľu v mesiaci na svätej omši o 10.30, alebo po osobnom dohovore
 • vyberte dieťaťu vhodných krstných rodičov (pár muž a žena, alebo jeden muž, alebo jedna žena);
 • krstný rodič má byť vzorom pre kresťanský život vášmu dieťaťu, a preto musí spĺňať tieto podmienky:
  • katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu (ak krstný rodič nebol pokrstený v našej farnosti, predloží svedectvo o krste, o ktoré požiada na farskom úrade v mieste svojho krstu)
  • vek minimálne 16 rokov;
  • praktizujúci kresťan, ktorý vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má plniť (chodí pravidelne na svätú omšu a na svätú spoveď);
  • ak je slobodný, nesmie žiť v nemanželskom zväzku (ako druh a družka);
  • ak žije v manželstve, musí to byť cirkevne platné manželstvo (nie iba civilné alebo uzavreté v inej než Katolíckej cirkvi);
  • nesmie byť rozvedený;
  • nesmie byť postihnutý kánonickým trestom zákonne uloženým alebo vyhláseným
  • nesmie byť otcom alebo matkou krsteného
  • nesmie verejným životom alebo názormi odporovať učeniu Katolíckej cirkvi.
 • rodičia a krstní rodičia pred krstom absolvujú predkrstnú prípravu (termín sa dohodne pri nahlasovaní krstu)
 • krst je zadarmo; môžete však obetovať milodar
 • ak ste neplnoletý, je potrebný súhlas vášho rodiča, alebo zákonného zástupcu
 • kontaktujte kňaza v kostole, alebo v kancelárii farského úradu

termíny sa pripravujú

termíny sa pripravujú