„Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa, určitým napodobnením sviatostí, naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života.

KKC 1667

„Cirkev ustanovila sväteniny na posvätenie niektorých cirkevných služieb, niektorých životných stavov, najrozličnejších okolností kresťanského života, ako aj používania vecí, ktoré sú užitočné pre človeka.“

KKC 1668

Sväteniny sú posvätné úkony a znaky, ktorými nám Cirkev vyprosuje Božie požehnanie a ochranu.
Delia sa na:

 1. SVÄTENIA
 2. POŽEHNANIA
 3. EXORCIZMY

Svätenia

Požehnania, ktoré majú trvalý dosah, lebo zasväcujú osoby Bohu a vyhradzujú predmety a miesta na liturgické účely:
1. zasvätenia osôb

 • nesmú sa zamieňať so sviatostnou vysviackou
 • požehnanie opáta kláštora, zasvätenie panien a vdov, požehnanie pre niektoré cirkevné služby (lektor, akolyta, katechéta a pod.)

2. zasvätenie vecí

 • Posvätenie alebo požehnanie chrámu, kaplnky, oltára.
 • Požehnanie posvätných olejov, liturgických nádob, rúch, kalichov, cintorínov atď.
 • Zneuctenie týchto vecí alebo osôb je hriechom svätokrádeže.

Požehnania

 • požehnanie ľudu
 • pokropenie svätenou vodou
 • svätoblažejské požehnanie
 • značenie popolom
 • požehnanie so Sviatosťou Oltárnou
 • jubilejné požehnanie manželov
 • požehnanie domov, bytov a pod.

Každý pokrstený je povolaný aby požehnával a bol „požehnaním“. Preto niektoré požehnania môžu udeľovať aj laici – napr. rodičovské požehnanie.

Exorcizmy

Exorcizmus je vykonávaný vtedy, keď Cirkev verejne a s autoritou žiada v mene Ježiša Krista, aby osoba alebo predmet boli chránené pred vplyvom zlého ducha a vymanené z jeho moci.

 • V jednoduchej forme sa vykonáva pri slávení krstu.
 • Slávnostný tzv. „veľký exorcizmus“ môže vykonávať len poverený kňaz s dovolením biskupa.

Sväteniny vo farnosti

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním“.

Ef 1, 3