„Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!“

V našej farnosti sa oddávna ľudia modlili ruženec a schádzali sa na výmene kartičiek – tajomstiev ruženca. Bolo potrebné urobiť reorganizáciu tohto spoločenstva a založiť nové Ružencové bratstvo (ďalej RB). Mnohí spomínali a spomínajú na to, že sa modlia odmalička a prečo nejaké zmeny. Nechceli sme rušiť, čo dovtedy fungovalo, ale aby sme patrili do spoločenstva Ružencových bratstiev. Dňa 27. júna 2015 k nám zavítal páter dominikán P. Šimon Tyrol, aby nás oboznámil, ako je to s modlením ruženca v Ružencovom bratstve, so základnými vecami ohľadom RB i s tým, ako táto reforma prebehne.

Ruženec je v Cirkvi spätý s rehoľou dominikánov – podľa legendy Panna Mária ich zakladateľovi sv. Dominikovi zverila modlitbu ruženca ako prostriedok rozjímania nad udalosťami Kristovho života a šírenia jeho lásky medzi ľuďmi. Na pôde rehole dominikánov vzniklo tak aj prvé RB r. 1475. O 100 rokov neskôr pápež sv. Pius V. udelil dominikánom výsadu zakladať ružencové bratstvá z moci svojho úradu a na večné časy poveril bratov dominikánov, aby rozširovali modlitbu ruženca. Z toho všetkého vyplýva, že kto chce mať účasť na milostiach, ktoré plynú z modlitby ruženca, nestačí sa ju modliť – hoci aj dobre organizovane, no samostatne len v rámci farnosti, ale treba patriť do spoločenstva Ružencových bratstiev.

Je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú blahoslavenú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet, potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.
Cieľom RB je spása duší a šírenie úcty k Ružencovej Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktoré udelil reholi Kazateľov (dominikánov) pápež sv. Pius V. dňa 17. septembra 1569 bulou Consueverunt Romani Pontifices. Okrem toho z moci svojho úradu, na večné časy poveril bratov dominikánov, aby rozširovali modlitbu posvätného ruženca v celej latinskej Cirkvi.
Šírenie a oživenie modlitby posvätného ruženca v dominikánskom duchu uskutočňujú mnohí veriaci, ktorí sú formovaní dominikánskou mariánskou spiritualitou a zaväzujú sa modliť a šíriť modlitbu posvätného ruženca. Sú súčasťou tzv. dominikánskeho ružencového hnutia, a tvoria ho viaceré ružencové spoločenstvá. Medzi najznámejšie patria spoločenstvá Živého, Svätého a Večného ruženca-

Členmi Živého ruženca je skupina dvadsiatich členov, tzv. ruža. Horliteľ ruže je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev. Člena Živého ruženca zaväzuje: pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca s úmyslom za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov RB, za duše v očistci, za Rehoľu dominikánov, za duchovných pastierov (biskupov, kňazov) a za našu farnosť. K týmto úmyslom možno pridať aj ďalšie, ktoré sa môžu meniť (za uzdravenie, obrátenie … ). Spoločné mesačné stretnutie RB, pri ktorom si členovia vzájomne vymenia ružencové tajomstvá napomáha k spoločnej modlitbe a vzájomnému spoznávaniu sa, odstraňuje sa tak individualizmus a vytvára sa pravé kresťanské spoločenstvo. V prípade, že sa člen Živého ruženca nemôže zúčastniť spoločného mesačného stretnutia, ohlási to otcovi / matke ruže, čo je signálom, že mu na jeho pôsobení v Ružencovom bratstve záleží. Ak sa člen Ružencového bratstva nezúčastní na spoločných stretnutiach po dobu troch mesiacov a ani otcovi / matke ruže neoznamuje dôvody svojej neúčasti, mal by im oznámiť svoje vystúpenie zo Živého ruženca a zvoliť inú formu ruženca Svätý alebo Večný, kde už nie je viazaný stretnutiami.

Tým, že sa aspoň raz v mesiaci stretneme s ostatnými a spolu s nimi vytvárame duchovné spoločenstvo, vzájomne si preukazujeme, že sa navzájom ako členovia potrebujeme. To, že si prídeme vymeniť tajomstvo s inými členmi, je istým prejavom úcty a záujmu voči nim. Svojou prítomnosťou svedčím, že mi na spoločenstve záleží. Ak sa nezúčastním tejto výmeny (samozrejme, že sú výnimky ako choroba, zamestnanie a iné), svedčí to skôr o opaku – o našom dištancovaní a tiež o tom, že ako člen nikoho nepotrebujem a vystačím si sám. Potom je na mieste otázka, prečo som vlastne členom Živého ruženca.

Člen Svätého ruženca nahlási svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt horliteľovi RB, ktoré sú potrebné na zaevidovanie do Knihy Svätého ruženca v DMC, ktoré pridelí evidenčné číslo. Člena Svätého ruženca zaväzuje: pomodliť sa celý posvätný ruženec (radostný, svetla, bolestný a slávnostný) za jeden týždeň. Treba zachovať postupnosť v modlitbe celého ruženca, to znamená – najprv sa pomodliť ruženec radostný, potom svetla, bolestný a nakoniec slávnostný. Člen sa nemusí zúčastniť mesačného stretnutia RB.

Člen Večného ruženca nahlási svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum a presný čas bdenia (mesačne, alebo ročne) horliteľovi RB, ktoré sú potrebné na zaevidovanie do Knihy Večného ruženca v DMC, ktoré pridelí evidenčné číslo. Člen Večného ruženca sa modlí na štyri hlavné úmysly a jeho modlitba má apoštolský charakter: Radostné tajomstvá za obrátenie hriešnikov. Tajomstvá svetla za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia. Bolestné tajomstvá za večnú spásu umierajúcich. Slávnostné tajomstvá za vyslobodenie duší z očistca. Člena Večného ruženca zaväzuje: raz mesačne alebo ročne si zvoliť čas bdenia, kedy sa pomodlí všetky tajomstvá (teda radostné, svetla, bolestné a nakoniec slávnostné). Člen sa nemusí zúčastniť mesačného stretnutia RB.

 • Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 • Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 • Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 • Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 • Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 • Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 • Kto sa odovzdá môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 • Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
 • Ihneď vyvediem z očistca.
 • Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 • Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš.
 • Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 • Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 • Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 • Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Z členstva v akomkoľvek spoločenstve – a tak aj v Ružencovom bratstve – vyplývajú na jednej strane práva, prisľúbenia a milosti a na strane druhej povinnosti, záväzky voči spoločenstvu.

 • pokrstený katolík, ktorý má minimálne deväť rokov, ktorý sa slobodne rozhodne vziať na seba práva a povinnosti člena RB.
 • každý člen, si môže slobodne vybrať jednu z troch foriem členstva, tzn. byť členom Svätého, Živého alebo Večného ruženca.
 • záväzky si plní každý sám za seba, ktoré ho síce neviažu pod hriechom, ale má sa usilovať o to aby nevznikol hriech z nedbanlivosti, či z pohŕdania duchovnými dobrami – nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba (napr. nemôže sa desiatok modliť matka aj za seba, aj za svojho syna, či dcéru).
 • ak členovi (napr. Živého ruženca) už nevyhovuje táto forma modlitby, môže si zvoliť inú (napr. Svätý, alebo Večný), ktorú momentálne bude plniť zodpovedne (napr. počas pobytu v zahraničí, matky s malými deťmi, pripútaní na lôžko …).
 • vstupom do RB člen obdrží od horliteľa Preukaz člena RB podľa formy modlitby posvätného ruženca, ktorú si člen zvolil.
 • členstvo v RB nie je podmienené finančným príspevkom, avšak ktorýkoľvek člen RB môže formou milodaru prispievať do pokladne RB.
 • členstvo zaniká: smrťou člena, vystúpením, vylúčením.
 1. Ak dáva pohoršenie – tzn. Byť pre niekoho príležitosťou poklesku v morálnej alebo náboženskej oblasti (napr. vzťah slobodných ľudí žijúcich spolu bez sviatostného manželstva.)
 2. Ak člen Živého ruženca 3 x za sebou bez vážneho dôvodu, teda z nedbanlivosti sa nezúčastní povinného spoločného stretnutia na modlitbe členov Živého ruženca v prvú nedeľu v mesiaci a odmietol návrh horliteľa RB, aby si zvolil inú formu modlitby posv. ruženca (Svätý, alebo Večný), v ktorých nie je povinnosť mesačného stretnutia.
 • osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie
 • spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca všetkých členov RB na celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch aj po smrti
 • spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov RB
 • spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov Rehole dominikánov
 • spoluúčasť na úplných alebo čiastočných milostiach
 • každý mesiac provinčný promótor slúži sv. omšu za živých a zosnulých členov Ružencových bratstiev na Slovensku
 • všetci veriaci, ktorí sa pomodlia posvätný ruženec, môžu za obvyklých podmienok získať čiastočné alebo úplné odpustky
 • Deň vstupu do Ružencového bratstva
 • Veľká Noc
 • Obetovanie Pána – 2. februára
 • Zvestovanie Pána – 25. marca
 • Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
 • Ružencová Panna Mária – 7. októbra
 • Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
 • Narodenie Pána – 25. decembra

Členovia RB sa riadia Stanovami Ružencového bratstva na Slovensku. Riadni členovia RB sú členmi dominikánskej rodiny a majú účasť na všetkých dobrách, milostiach i prísľuboch Panny Márie, daných tejto reholi.
Viac informácii, ako aj celé stanovy RB nájdete na adrese Dominikánskeho Mariánskeho centra https://dmc.sk/

Aj my chceme kráčať po vzore našich predkov, uchovať si Ružencové bratstvo, nie iba ako tradíciu, ale ako živé modlitbové spoločenstvo. Skrze ružencové „Zdravas“ prosiť Kráľovnú Ruženca za obrátenie hriešnikov, za naše obrátenie a o jej orodovanie pred trónom Božieho milosrdenstva v našich potrebách.
Ďalšia reforma ružencového bratstva v našej farnosti sa uskutočnila v novembri 2023. Od decembra 2023 už funguje nanovo obnovené RB.

Kto sa chce prihlásiť do RB môže sa prihlásiť osobne alebo cez mail.

„Kráľovná Posvätného ruženca, oroduj za nás!“