„Kňazstvo alebo posvätný stav je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias.     Je to teda sviatosť apoštolskej služby.“

KKC 1536

Je to sviatosť, v ktorej sa pokrstenému mužovi skrze vkladanie rúk a modlitbu biskupa udeľuje duchovná moc a milosť pre svoj úrad.
Nazýva sa aj posvätná vysviacka.
Zahŕňa 3 stupne:

  • diakonát – diakon
  • presbyterát – kňaz
  • episkopát – biskup

1. Diakon – pomáha biskupovi a kňazovi. Má moc ohlasovať Evanjelium, udeľovať sviatosť krstu, požehnávať manželstvá, avšak nemôže sláviť bohoslužbu obety ani vysluhovať sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých.

2. Kňaz – má moc premieňať Eucharistiu a vysluhovať sviatosti okrem kňazstva a birmovania (môže birmovať len v mimoriadnych prípadoch, keď mu to dovolí biskup). Je podriadený biskupovi.

3. Biskup – má plnú kňazskú moc. Môže vysluhovať všetky sviatosti, jeho poslaním je učiť a spravovať jemu zverenú diecézu.

  • Príprava na prijatie kňazstva prebieha v kňazskom seminári štúdiom posvätnej teológie a duchovnou formáciou.
  • Platne môže sviatosť kňazstva prijať jedine pokrstený muž.
  • Prijímateľ kňazstva sa zrieka manželstva v prospech spojenia sa s Kristom a v službe veriacim sa zameriava na trvalé hodnoty.
  • Rozmnožuje posväcujúcu milosť, ktorá prijímateľovi pomáha vykonávať povinnosti zvereného úradu.
  • Vtláča do duša nezmazateľný znak, preto túto sviatosť nemožno opakovať ani zrušiť, nedá sa vrátiť do laického stavu. Zostáva diakonom, kňazom alebo biskupom naveky.
  • Udeľuje sviatostnú moc pre úrad diakona, kňaza alebo biskupa.

Otče, daj aby sa medzi kresťanmi
zrodili mnohé sväté povolania na kňazstvo,
ktoré budú udržiavať živú vieru
a uchovajú vďačnú spomienku na tvojho Syna Ježiša
prostredníctvom ohlasovania jeho slova
a vysluhovania sviatostí,
ktorými neustále obnovuješ svojich veriacich.
Daj nám svätých služobníkov tvojho oltára,
Aby sme boli pozornými a horlivými strážcami Eucharistie,
sviatosti najvyššieho Kristovho daru
na spásu sveta.
Povolaj služobníkov tvojho milosrdenstva,
ktorí prostredníctvom sviatosti zmierenia
budú rozširovať radosť z tvojho odpustenia.
Učiň, Otče, aby Cirkev s radosťou prijala
mnohé vnuknutia od Ducha tvojho Syna,
a ochotne sa riadila jeho usmerneniami,
starala sa o povolania do kňazskej služby
a rehoľného života.
Pomáhaj biskupom, kňazom, diakonom,
zasväteným osobám a všetkým pokrsteným v Kristovi,
aby verne plnili svoje poslanie
v službe evanjeliu.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Mária, Kráľovná apoštolov, oroduj za nás!