„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“

KKC 1601

„Medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.

Kán. 1055 §2 CIC

„Manželstvo sa zakladá na súhlase manželov, t. j. na vôli vzájomne a definitívne sa darovať s cieľom žiť podľa zmluvy vernej a plodnej lásky.“

KKC 1662

„Láska manželov samou svojou povahou vyžaduje jednotu a nerozlučiteľnosť spoločenstva ich osôb, ktoré zahŕňa celý ich život: „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo“

Mt 19, 6

Toto spoločenstvo sa prehlbuje životom spoločnej viery a spoločne prijímanou Eucharistiou.

KKC 1644

„Manželský zväzok ustanovil sám Boh, takže platne uzavreté a manželským úkonom zavŕšené manželstvo medzi pokrstenými nemôže byť nikdy rozviazané.“

KKC 1640

Sviatosť manželstva sa má uzatvárať vo farnosti, do ktorej patrí jeden o snúbencov na základe trvalého alebo prechodného pobytu.
Ak sú vážne a opodstatnené dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť manželstva vo farnosti jedného zo snúbencov, je možné prijať túto sviatosť v inej farnosti na základe povolenia – licencie správcu farnosti jedného zo snúbencov.
Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa v záujme dostatočnej prípravy prihlásia v kancelárii  farského úradu najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej diecéznej synody Spišskej diecézy).

V prítomnosti obidvoch snúbencov sa na farskom úrade spíše sobášna zápisnica, ku ktorej je potrebné predložiť:

 • platné občianske preukazy obidvoch snúbencov
 •  svedectvo o krste ak bol niektorý zo snúbencov pokrstený v inej farnosti (vyžiadate si ho na farskom úrade v mieste svojho krstu)
 •  údaje o dvoch svedkoch (meno, priezvisko, zamestnanie, náboženstvo, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu)
 •  žiadosť o uzavretie manželstva spísanú na matrike obecného úradu v mieste trvalého bydliska jedného zo snúbencov (budete potrebovať rodné listy a občianske preukazy a údaje o rodičoch obidvoch snúbencov – dátumy a miesta narodenia a rodné priezviská)

Pred uzavretím manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu, ktorej cieľom je pripraviť sa nielen na sobáš, ale aj na manželský život.
Ak predmanželskú prípravu absolvujete v podobe náuk alebo kurzu na inom mieste ako v našej farnosti, je potrebné priniesť o tom potvrdenie.
Predmanželská príprava v našej farnosti prebieha formou stretnutí – náuk, ktoré je potrebné absolvovať v dostatočnom predstihu pred plánovaným termínom sobáša. Snúbenci dostanú pri zápise formulár, kde si budú dávať zapisovať jednotlivé náuky. Týždeň pred sobášom snúbenci kontaktujú kňaza a dohodnú sa na záverečnom stretnutí tesne pred sobášom, pri ktorom si prejdú sobášny obrad.

Témy predmanželských náuk:

 • Vierouka
 • Morálka
 • Sviatosti
 • Manželská etika

Sú skutočnosti, ktoré robia osobu nespôsobilou na platné uzavretie manželstva. (Kán. 1073 CIC)
Väčšinu týchto prekážok môže po preskúmaní dišpenzovať, čiže oslobodiť od nej biskup alebo pápež, pričom sprostredkovateľom je správca farnosti.
Sú to (Kán. 1083-1094 CIC):

 • Vek – muž do 16 rokov a žena do 14 rokov veku nemôžu platne prijať manželstvo.
 • Predchádzajúca a trvalá impotencia majúca za následok neschopnosť manželského pohlavného styku
 • Predchádzajúci platný manželský zväzok
 • Kňazské svätenie – platne prijatá diakonská, kňazská alebo biskupská vysviacka
 • Verejný sľub doživotnej čistoty v rehoľnom inštitúte
 • Prekážka rozdielneho náboženstva – manželstvo katolíckej stránky s nepokrstenou stránkou alebo stránkou iného vierovyznania
 • Únos – aj keby unesená stránka sa pre manželstvo rozhodla kým je pod vplyvom únoscu
 • Zločin – nemôže platne uzavrieť manželstvo kto za účelom uzavrieť manželstvo s istou osobou spôsobí svojmu alebo jej manželskému partnerovi fyzickú alebo morálnu smrť
 • Pokrvné príbuzenstvo – v priamej línii medzi predkami a potomkami zákonnými aj prirodzenými v bočnej línii do 4. stupňa vrátane (deti bratancov a sesterníc už môžu platne a dovolene prijať manželstvo; s dišpenzom aj bratanec a sesternica)
 • Švagrovstvo – je prekážkou len v priamej línii
 • Prekážka verejnej mravopočestnosti – vzniká po začatí spoločného života v konkubináte v prvom stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými ženy a obrátene (napr. muž si nemôže vziať dcéru svojej družky)
 • Adopcia – zákonné príbuzenstvo v priamej línii a v druhom stupni bočnej línie
 • Vytvára manželský zväzok – zaväzuje k celoživotnému spoločenstvu muža a ženy.
 • Dáva sviatostnú milosť – posväcuje manželov, lebo rozmnožuje posväcujúcu milosť a pomáhajúcou milosťou posilňuje pri plnení stavovských povinností.

„Nie je dobre byť človekovi samému.“

Gn 2, 18