„Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk.“

KKC 1683
  • Ak bol zosnulý na zemi členom Cirkvi a nedal počas svojho života najavo opačný postoj, má právo na kresťanský pohreb.
  • Pohrebnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelému duchovnú pomoc a vzdáva úctu jeho telu ako chrámu Ducha Svätého a súčasne pozostalým prináša útechu a nádej.
  • Cirkev odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk pochovávať telá zomrelých do zeme. Nezakazuje však kremáciu, pokiaľ táto možnosť nebol zvolená ako protest proti kresťanskému učeniu o vzkriesení.

Vybavovanie pohrebu

  • Pozostalí prídu na farský úrad dohodnúť termín pohrebu, pričom je potrebné predložiť originál Listu o prehliadke mŕtveho s pečiatkou štátnej matriky (nie je potrebný Úmrtný list).
  • Pohrebné obrady sa zvyčajne slávia so svätou omšou v Dome smútku a nádeje na cintoríne.
  • Službu kostolníka a miništrantov zabezpečuje farský úrad.
  • Službu organistu zabezpečujú príbuzní zosnulého.
  • Príbuzným aj ostatným účastníkom pohrebu sa odporúča, aby pred pohrebom pristúpili k sviatosti zmierenia a sväté prijímanie obetovali za spásu duše zomrelého.