„Hriech je predovšetkým urážkou Boha, prerušením spoločenstva s ním. Zároveň narúša spoločenstvo s Cirkvou. Preto obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť pokánia a zmierenia.“ 

KKC 1440

„Jedine Boh odpúšťa hriechy. Pretože Ježiš je Boží Syn, hovorí o sebe: “Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy.“ (Mk2,10) A túto Božskú moc aj vykonáva: „Odpúšťajú sa ti hriechy!“(Mk 2,5) Ba viac, na základe svojej božskej autority udeľuje túto moc aj ľuďom, aby ju vykonávali v jeho mene.“

KKC 1441

Veriaci, ktorí vo sviatosti pokánia vyznávajú hriechy kňazovi, ľutujú ich a majú predsavzatie polepšiť sa, rozhrešením cez ruky a slová kňaza dostávajú od Boha odpustenie hriechov.
Sviatosť zmierenia je naším návratom k milosrdnému Bohu. Vyžaduje si zodpovednú prípravu a úprimnú ľútosť.

1. Spytovanie svedomia
Je to pozorné pripomenutie si hriechov, ktoré sme spáchali od poslednej spovede. Zamýšľame sa aké bolo naše konanie voči Bohu, iným ľuďom a sebe a zároveň nad tým, čo nám prekáža viac milovať Pána Boha. Pri spytovaní svedomia je dôležité vzývať Ducha Svätého a použiť vhodné spovedné zrkadlo primerané veku a životnému stavu.


2. Ľútosť
Je to bolesť duše nad spáchanými hriechmi spojená s predsavzatím polepšiť sa. Ľútosť je základná podmienka sviatosti zmierenia.
Nedokonalá ľútosť je ľútosť zo strachu pred večným zatratením. Vďaka takejto ľútosti môžeme získať odpustenie aj ťažkých hriechov vo sviatosti zmierenia, ale nezískame ňou odpustenie mimo sviatosti zmierenia.
Dokonalá ľútosť je ľútosť z lásky k Bohu, odpúšťa všedné aj smrteľné hriechy – je to najlepšia forma ľútosti nielen pri sviatosti zmierenia, ale v nebezpečenstve smrti ňou môžeme získať odpustenie ťažkých hriechov aj bez sviatosti zmierenia – ak si vzbudíme úmysel pristúpiť k sviatostnej spovedi len čo to bude možné.


3. Predsavzatie
Ľútosť sa spája s predsavzatím polepšiť sa. Je to pevné rozhodnutie v budúcnosti nekonať hriechy a má byť konkrétne, zamerané na boj s niektorým z mojich hriechov („V čom sa chcem polepšiť?“). Spája sa aj s rozhodnutím vzdialiť sa od okolností, ktoré spôsobujú tento hriech. Ide o tzv. duchovnú domácu úlohu, ktorú si ukladám sám.


4. Svätá spoveď
Podstatnou časťou sviatosti zmierenia je vyznanie hriechov pred Bohom a kňazom. Je potrebné vyznať všetky ťažké hriechy, na ktoré si pamätáme od poslednej spovede a aspoň približne ich počet a okolnosti. Odporúča sa vyznať aj všedné hriechy, ale pri nich nie je potrebné hovoriť podrobnosti týkajúce sa počtu a okolností.
Úmyselné zamlčanie ťažkého hriechu robí celú spoveď neplatnou, dokonca svätokrádežnou.
Každý veriaci je povinný úprimne sa vyspovedať z ťažkých hriechov aspoň raz do roka. Odporúča sa však časté a pravidelné vyznanie hriechov, pretože je prameňom sily bojovať s pokušeniami a pomáha nám formovať svedomie a umožňuje pristupovať k prijímaniu Eucharistie.


5. Zadosťučinenie
Sviatostné rozhrešenie odstraňuje hriech, ale neodstraňuje všetky následky, ktoré hriech spôsobil. Preto nasleduje prijatie a splnenie sviatostného pokánia určeného spovedníkom. Môže to byť modlitba, milodar, skutky milosrdenstva, služba blížnym, dobrovoľné odriekania, obety a predovšetkým trpezlivé prijímanie kríža, ktorý musíme niesť.
Uložené pokánie nie je možné zanedbávať, ale vždy plniť v takom rozsahu, ako určil spovedník. Oslobodiť od pokánia môže len závažná prekážka, ktorá ho znemožňuje vykonať.
Keď spovedajúca sa osoba zabudne na pokánie, je potrebné sa skontaktovať so spovedníkom a požiadať ho, aby znova uložil pokánie a vyriešil tento problém.
Sviatostné pokánie netreba pokladať za nepríjemnú povinnosť, ale za liek na zranenia spôsobené hriechom.

  • obnovenie spoločenstva s Bohom a s Cirkvou
  • znovuzískanie dôstojnosti Božích detí
  • obnovenie a rozmnoženie milosti posväcujúcej a milosti pomáhajúcej
  • „pokoj svedomia spolu so silnou duchovnou útechou“, čo však nie je meradlom platnosti svätej spovede
  • pol hodiny pred svätou omšou vo všedné dni
  • štvrtky počas Nikodémovej noci (približne od 19.00-19.30)
  • v prvopiatkovom týždni podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch
  • v prípade potreby po dohode s kňazom
Priebeh-svatej-spovede

Zrkadielko-pre-deti

Spovedne-zrkadlo-pre-mladez

Spovedne-zrkadlo-pre-dospelych