„… prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Pokrstených sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva milosťou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom a skutkom.“

KKC 1285
 • Sviatosť birmovania môže prijať každý, kto je pokrstený a kto doteraz túto sviatosť neprijal.
 • Birmovanie sa udeľuje vo veku, kedy tí, čo chcú prijať túto sviatosť, sú schopní samostatného rozhodovania.
 • Podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania je milosť posväcujúca v duši teda stav bez ťažkého hriechu po svätej spovedi.
 • Modlitbou a túžbou sa birmovanec otvára pôsobeniu milosti Ducha Svätého.
 • Vyžaduje sa, aby birmovanec bol riadne pripravený, mal primerané náboženské vedomosti a vedel si obnoviť krstné sľuby.
 • Birmovanec zodpovedne absolvuje hodiny náboženstva v škole.
 • Duchovne sa pripravuje na prijatie birmovania a žije sviatostným životom – pristupuje pravidelne ku sviatosti zmierenia, aktívne sa zúčastňuje svätej omše v nedele a prikázané sviatky a tiež mládežníckych svätých omší s katechézou každý piatok.
 • Každý birmovanec má mať birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako svedok Ježiša Krista a verne si plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.
 • Odporúča sa pozvať za birmovného rodiča svojho krstného rodiča, ale iba v prípade, že si riadne plní povinnosti krstného rodiča.
 • Birmovanec si vyberá birmovné meno zo zoznamu svätých alebo blahoslavených. Život a svedectvo viery birmovného patróna by mali birmovanca osloviť natoľko, aby sa bližšie oboznámil s jeho životom a aby sa tento svätec stal vzorom pre jeho život. Prehľadný zoznam svätých a ich životopisy možno pozrieť na https://www.zivotopisysvatych.sk/
 • Meno birmovného patróna má byť odlišné od krstného mena birmovanca.
 • má byť pre birmovanca vzorom správneho konania a pomáhať mu na ceste k zrelému kresťanstvu
 • vyberá si ho birmovanec alebo jeho rodičia
 • má byť katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu (ak birmovný rodič nebol pokrstený v našej farnosti, predloží svedectvo o krste, ktoré si vyžiada na farskom úrade v mieste svojho krstu)
 • minimálny vek 16 rokov;
 • praktizujúci kresťan, ktorý vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má plniť (chodí pravidelne na svätú omšu a na svätú spoveď);
 • ak je slobodný, nesmie žiť v nemanželskom zväzku (ako druh a družka);
 • ak žije v manželstve, musí to byť cirkevne platné manželstvo (nie iba civilné alebo uzavreté v inej než Katolíckej cirkvi);
 • nesmie byť rozvedený;
 • nesmie byť postihnutý kánonickým trestom zákonne uloženým alebo vyhláseným
 • nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca
 • môže to byť krstný rodič birmovanca
 • nesmie verejným životom alebo názormi odporovať učeniu Katolíckej cirkvi