Združenie Zázračnej medaily (ZZM) je medzinárodné verejné Združenie veriacich, ktorí nosia Zázračnú medailu a uctievajú ju vo svojom kresťanskom živote. Každý člen sa podľa svojho životného stavu snaží rozvíjať život v dokonalosti prostredníctvom šírenia posolstva, ktoré Panna Mária odovzdala sv. Kataríne Labouré v roku 1830. Združenie bolo schválené a uznané pre celú Cirkev s vlastnými cieľmi a Štatútmi pápežom Piom X., 8. júla 1909. Jeho vedenie bolo zverené generálnemu predstavenému Misijnej spoločnosti a Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky. Je vetvou vincentskej rodiny. Pôsobí v 30 krajinách na svete. Na Slovensku vzniklo 27. novembra 2009 v Košiciach.

Ciele združenia:

  • Podporiť úctu k Panne Márii, Božej Matke, bez hriechu počatej, ktorá je vzorom pre putujúcu Cirkev, uvedomujúc si, že tento kult privádza k oslave a chvále jej Syna, Spasiteľa, a to prostredníctvom Zázračnej medaily a apoštolátu, ktorý sa vykonáva prostredníctvom „Podomových návštev“.
  • Preukázať náležitú úctu Panne Márii pre vlastné posvätenie a ako prostriedok apoštolátu. K tomuto nás vyzýva aj samotná Medaila, ktorú nám ponúka Nebeská Matka ako vzor a pomoc, a to tak prostredníctvom symbolov, ktoré prezentuje, ako aj prostredníctvom milostí, ktorými je obdarená.

Čo je to „podomová návšteva“?

Najrozšírenejší apoštolát ZZM je Podomová návšteva P. Márie Zázračnej medaily ako pomoc a záchrana pre naše rodiny! Je to putovanie kaplnky po rodinách, s túžbou urobiť si zo svojej domácnosti malú svätyňu Božej Matky.

Podomová návšteva je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily, ktorého cieľom je šíriť úctu k Nepoškvrnenej, snažiť sa o posväcovanie a formáciu svojich členov a o evanjelizáciu ľudí vzdialených od Cirkvi.

V čom spočíva „podomová návšteva“?
Vo vytvorení skupiny dvadsiatich až tridsiatich rodín. Do každej rodiny príde na týždeň kaplnka so sochou Panny Márie podľa vopred určeného harmonogramu. Panna Mária tak prebýva celý týždeň v jednej domácnosti. Kaplnka sa vráti do rodiny približne dvakrát do roka. Skupina si menuje svojho Zodpovedného, ktorý sa stará o poradie návštev a tiež o dobrý stav kaplnky.

Čo je cieľom týchto „návštev“?
Orientovať rodiny smerom k Bohu a urobiť z každej domácnosti malú svätyňu. Podporovať modlitbu „v rodine“, aby sa stala realitou myšlienka, že „rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“ Oživiť kresťanský život tých, ktorí ju prijali do svojho domu.

Ako sa realizuje táto „návšteva“?
Keď rodina prijíma kaplnku so sochou Panny Márie, modlí sa pozdravnú modlitbu k Panne Márii, spoločne sa pomodlia ruženec, alebo niečo podobné. Kaplnka zostáva v domácnosti až do nasledujúceho týždňa, kedy je prenesená do ďalšej vopred určenej rodiny. Počas týždňa „pobytu“ Panny Márie v danej rodine sa odporúča venovať viac času osobnej alebo spoločnej modlitbe. Taktiež sa modlí aj modlitba Prijatia, Rozlúčky a Zasvätenia. Táto socha je určená pre rodinu, do ktorej prichádza. Neschádzajú sa tam ľudia z iných rodín, len ak by ich rodina pozvala. Návštevy tejto Kaplnky sa uskutočňujú podľa vypracovaného rozpisu.

Združenie zázračnej medaily v našej farnosti

Dátum vzniku vo farnosti: 11.3.2022
Počet kaplniek a skupín: 6
Slávnosť odovzdania a požehnania kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily sa v našej farnosti konala v piatok 11.3.2022 pri večernej svätej omši, ktorú celebroval vdp. Jozef Noga, kňaz Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Vo svojej zaujímavej homílii priblížil príbeh Zjavenia Panny Márie svätej Kataríne a tiež históriu a význam založenia Združenia Zázračnej medaily.
V Hruštíne sa vytvorilo 5 skupiniek po cca 20 – 23 rodín a jedna skupinka vznikla vo filiálke Vaňovka. Spolu sme do našich rodín prijali 6 kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily.