… svieť tak …

Nesvieť tak, aby ostatní

videli Teba.

Svieť tak, aby

skrze Teba

ostatní videli

C. S. Lewis